Vem kan ansöka?

För vem?

Syftet med innovations- och forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus är att stimulera nytänkande och hållbara innovationer som minskar byggnaders resursanvändning, ökar deras robusthet, resiliens, förmåga att stå emot yttre driftstörningar och vara autonoma.

Urvalet av stipendiat baseras på två kriterier:

 • Utveckling av en dokumenterad metod eller produkt som bidrar till en autonom, robust byggnad - en byggnad som i drift har lågt beroende av och / eller bidrar till samhällets försörjning av tillförd värme, el, vatten, avlopp eller avfallshantering. Lösningen kan också vara ämnad för en lokal gemenskap, ett kvarter eller liknande.
 • Ett förslag på hur metoden eller produkten kan vidareutvecklas med medel från forsknings-stipendiet, genom användning av en vetenskaplig metod och med publik redovisning av resultatet.

Krav på sökande

Kraven på de projekt som nomineras är:

 • Enligt testementsgåvan som ligger till grund för stipdendiet så ska det utdelas till en eller flera privatpersoner som är svenska medborgare.  
 • Du eller ni vill vidareutveckla en redan framtagen och dokumenterad metod eller produkt som bidrar till ökad resurseffektivitet.
 • Produkten eller metoden bidrar till lokala fastighetslösningar som bidrar till något av följande:
 1. minimerar energianvändningen, bättre nyttjar spillvärme och / eller minskar byggnadens bidrag till samhällets effekttoppar
 2. producerar och / eller lagrar förnybar energi lokalt på fastigheten
 3. minskar belastningen på vattennätet och beroendet av centralt tillfört färskvatten
 4. lokalt tar omhand och nyttjar avloppsvatten eller avfall som en resurs
 5. bidrar till ökad resurseffektivitet
 • Medlen från stipendiet ska användas till att vidareutveckla metoden eller produkten. Resultatet ska dokumenteras och redovisas publikt.
 • Stipendiaten ska årligen kortfattat redovisa hur medlen använts i för detta tillhandahållen rapportmall. Slutredovisning ska ske ett år efter att stipendiet utdelats. Årlig dispens kan efter skriftligt godkännande erhållas för maximalt ytterligare två år.
 • Stiftelsen som delar ut stipendiet vill bidra till ökad kunskap om innovationer som bidrar till minskad resursanvändning och ökad resiliens för byggnader. Stipendiaten behöver därför vara införstådd med att stiftelsen kommer sprida information om projektet på sin hemsida, i sociala medier och annan marknadsföring.
 • Det ska framgå i stipendiemottagarens kommunikation om projektet att finansiering erhållits från forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus.
 • De nominerande personerna är verksamma i Sverige och det nominerade projektet genomförs i Sverige.
 • Om projekt som erhållit stipendiet inte är genomfört inom två år efter tilldelning och inga acceptabla skäl därtill finns, kan stiftelsen kräva tillbaka de ekonomiska medel som tilldelats stipendiaten.
 • Eventuell vinstskatt bekostas av mottagaren av stipendiet.